четвер, 17 травня 2012 р.

Вплив матеріального становища на народжуваність

Чинник матеріального становища сім’ї з дітьми та стабільності економічного середовища. Обидві складові даного чинника є вагомими. Окрім власне очікуваного доходу, на репродуктивні наміри населення чинить вплив загальна економічна ситуація в країні.

Докази цьому можна знайти в численних прикладах спаду народжуваності в періоди економічних катаклізмів, які часто є супутніми з політичними та суспільними потрясіннями (постфранкістська Іспанія, країни Східної Європи в трансформаційний період), про що детальніше говорилось у пункті. 2.1. Певне спадання рівня народжуваності в Україні також розпочалось дещо менше, ніж через рік після поширення інформації щодо початку економічної кризи в країні. Це варто пов’язувати з очікуваннями населення – економічне зростання в країні та стабільність економічної сфери (ринок праці, фінансовий сектор та ін.) у цілому сприяє більшій впевненості населення у завтрашньому дні, а, отже, більшій свободі у прийнятті рішень, включно з рішенням про народження дитини. В той же час становище економічної нестабільності сприяє відтермінуванню прийняття рішення про народження дитини. 

У попередньому розділі наводились численні докази впливу даного чинника на народжуваність. У підтвердження того, авторський розрахунок свідчить про наявність оберненого зв’язку між показниками народжуваності та рівнем бідності домогосподарств з дітьми (який використаємо як індикатор матеріального благополуччя).
clip_image002
Рис.  Коефіцієнт кореляції між рівнем бідності домогосподарств з дітьми та сумарним показником народжуваності у країнах Європи за 1995-2007 рр.

Зв’язок між бідністю та народжуваністю хоча й змінює ступінь своєї значимості, проте протягом описуваного періоду залишається однозначно трактованим й досить вагомим. На наступному рисунку відображено власне рівень бідності домогосподарств з дітьми в порівнянні з усією сукупністю домогосподарств за країнами Європи.
clip_image004
Рис.  Рівень бідності домогосподарств та домогосподарств з дітьми у країнах Європи ( на рівні 40% медіанного доходу), %

На рисунку видно подібності поміж країнами в рамках окремих регіонів Європи. Найнижчий рівень бідності в країнах Північної Європи та деяких країнах Західної та Східної Європи. Країни Південної Європи характеризуються високим рівнем бідності домогосподарств з дітьми (як і домогосподарств у цілому). Найвищий же рівень бідності серед наведеної сукупності країн у новоприйнятих учасників ЄС – Румунії та Болгарії. Можна спостерігати, що в усіх країнах Східної Європи (за винятком Словенії) та Південної Європи рівень бідності домогосподарств з дітьми помітно вищий за рівень бідності у цілому (особливо – у Румунії, Болгарії, Польщі, Італії, Іспанії), незалежно від того високий рівень в порівнянні з іншими країнами чи низький. В країнах Західної та Північної Європи рівень бідності домогосподарств у цілому та домогосподарств з дітьми схожі, а подекуди й нижчий у домогосподарств з дітьми (Швеція, Норвегія, Німеччина). Також слід відзначити, що, оскільки серед країн з низьким рівнем бідності присутні країни з відносно низьким рівнем народжуваності (Німеччина, Чехія), матеріальне становище є не єдиним й не завжди основоположним чинником існуючого рівня народжуваності.

Вплив матеріального становища на прийняття рішення про народження дитини також можна спостерігати за результатами проведених в Україні досліджень. Згідно уявлень населення України щодо чинників зростання народжуваності (за матеріалами вибіркового обстеження «Сім’я та сімейні відносини 2009 р.»), матеріальне становище є найбільш вагомим – 68,4% (абсолютна більшість) населення виділило зростання оплати праці як чинник, що може сприяти зростанню народжуваності в Україні. Помітний великий розрив між цим фактором і наступним за ним у рейтингу з тих, що пропонувались до вибору (покращення житлових умов). Серед обставин, які варто враховувати при прийнятті рішення про народження дитини матеріальне становище поступилось тільки, так би мовити, природнім обставинам: здоров’я матері й взаємного бажання. Помітна диференціація рівня народжуваності за матеріалами обстеження МДОУ-2007 – категоріям населення з вищими рівнями добробуту відповідає нижчий рівень народжуваності. Якщо у домогосподарств з найвищим рівнем матеріального добробуту середнє накопичене число народжень у жінок віком 40-49 років становить 1,5, то у домогосподарств з рівнем добробуту вище середнього воно складає 1,6, у домогосподарств з середнім рівнем добробуту – 1,7, з рівнем нижче середнього – 1,8 та 2,1 – у домогосподарств з найнижчим рівнем добробуту. Тобто залежність простежується дуже чітко. Виходячи з цього, можна визначити очікувані населенням заходи щодо поліпшення матеріального забезпечення сімей з дітьми: саме зростання рівня оплати праці, крім об’єктивного покращення матеріального становища, буде сприяти формуванню більш позитивного його суб’єктивного сприйняття, підвищенню впевненості населення у власному майбутньому, а, отже, більш повній реалізації дітородних орієнтацій.

Можна підсумувати, що характер зв’язку народжуваності та рівня доходу є досить неоднозначним. З одного боку, у сучасному суспільстві належний рівень добробуту створює одну з найбільш необхідних передумов для народження та виховання дітей (й спостерігалось різке зниження народжуваності в періоди економічних катаклізм), з іншого боку – значне зниження народжуваності у багатьох розвинутих європейських країнах спостерігалось в періоди відносного матеріального благополуччя. Проте, як відомо, переворот у народжуваності, в основі якого лежала глибока еволюція суспільства, у більшості країн уже відбувся й останніми десятиліттями рівень народжуваності, принаймні в країнах Північної та Західної Європи, відносно стабільний. В умовах такої стабільності народжуваності на низькому рівні суттєву роль відіграють й ті фактори, які у глобальному вимірі й не сприймались як основоположні. Зв’язок між матеріальним становищем сім’ї й прийняттям рішення про народження дитини безумовно існує, а неоднозначність цього впливу пояснюється тим, що паралельно має місце вплив інших супутніх факторів, як економічних, так і суспільних. Можна припустити, що в умовах сучасної України вплив чинника доходу сім’ї на прийняття рішення про народження дитини є досить суттєвим, оскільки має місце поєднання суспільства з близькими до європейських цінностями й поглядами на життя та відчутно відмінним (в гіршу сторону) від європейського рівнем добробуту.

Використані джерела:

Eurostat, МДОУ - 2007

Немає коментарів:

Дописати коментар