четвер, 17 травня 2012 р.

Дослідження про вплив матеріального становища на народжуваність

В наукових публікаціях останніх років доводиться існування зв’язку між матеріальним становищем сімейної формації та прийняттям рішення щодо народження дитини. Вплив матеріального становища (яке напряму залежить від отримуваного доходу) на рівень народжуваності неоднозначний й у різних країнах виявляється доволі по-різному.

Якщо розрахунки проводились за тривалий період (у кілька десятиліть), й у ролі чинника брався рівень доходу жінки, то у більшості випадків фіксувався незначний негативний вплив його зростання на народжуваність Причиною цього можна вважати, насамперед, зростання рівня жіночої зайнятості у цілому, що є наслідком зростання доходу матері. Характер впливу жіночої зайнятості на народжуваність останніми роками змінився; на сучасному етапі високий рівень жіночої зайнятості у багатьох країнах успішно поєднується з відносно високим рівнем народжуваності (про це детальніше далі по тексту). Паралельно з цим позитивний вплив показників доходу сім’ї на народжуваність також відображається в наукових публікаціях останніх років. Розглянемо деякі дослідження з даної тематики, проведені в тих чи інших країнах. 

На прикладі країн-учасниць ОЕСР ілюструється залежність показників народжуваності від рівня очікуваного доходу сім’ї протягом періоду з 1980 по 2000 роки. Так, серед жінок, які проживають в домогосподарствах з низьким рівнем доходу, спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей в Канаді, Німеччині, Італії, Мексиці, Нідерландах, Люксембурзі та США, в той час як в інших країнах ОЕСР кількість дітей в домогосподарствах з низьким рівнем доходу зростає або ж залишається сталою. Якщо брати жінок, що проживають в домогосподарствах з середнім рівнем доходу, то кількість дітей зменшилась в Канаді, Німеччині, Угорщині, Італії, Люксембурзі, Нідерландах та Мексиці, у той чай як в інших країнах ОЕСР цього не спостерігалось. Серед проживаючих в домогосподарствах з високим рівнем доходу жінок кількість дітей зросла в Швеції та Нідерландах, залишилась стабільною в Польщі, Канаді та США, дуже незначно зменшилась у Великобританії та Мексиці, зменшилась в усіх інших країнах даного об’єднання. Тобто маємо свідчення досить різнорідної динаміки рівня народжуваності за домогосподарствами з різними рівнями доходу у різних країнах.

Аналіз змін економічного становища сімей, та його впливу на народжуваність у Франції дає докази важливості матеріального благополуччя для прийняття рішення про народження дитини, а також того, що вплив різних форм доходу може мати неоднорідні наслідки. Г. Ларок та Б. Салані наводять дані, згідно яких зростання трудових доходів жінок на 5% сприяє зменшенню народжуваності на 0,6%, в той час як зростання нетрудових доходів (трансферти) на 5% сприяє зростанню народжуваності на 1,5%. Пояснюється це тим, що суттєве зростання нетрудових доходів спричиняє до того, що народження та виховання дитини стає більш привабливим в очах населення, ніж активність на ринку праці. Також оцінюється, що реформа 2004 р, коли було об’єднано декілька видів допомоги по догляду за дитиною (яка теж, безумовно, впливає на рівень доходу сім’ї) в одну й суттєво розширено коло її одержувачів, сприяла зростанню числа народжень на 4,7% наступного ж року. Прогнозується також, що надання кредиту при догляді за дітьми у розмірі 180 євро на місяць до досягнення дитиною трьох років може спричинити до 13% зростання народжуваності, але подібне нововведення коштуватиме додатково 0,3% від ВВП. В контексті того, що більшість досліджень все ж фіксують відносно незначний ефект від зміни доходу, 13% зростання народжуваності видається занадто оптимістичним прогнозом. Проте, це ілюструє думку науковців про значний вплив доходу на прийняття рішення про народження дитини.

У іншому дослідженні на прикладі Іспанії доводиться, що покращення матеріального становища сім’ї з дітьми на фоні загального економічного підйому в країні і зростання рівня життя населення в результаті зміни податкової політики країни сприяло деякому зростанню народжуваності. На прикладі Ізраїлю показано незначний ефект впливу доходу на народжуваність – 10% зростання доходу сприятиме 1% зростанню рівня народжуваності.

Про вплив економічних чинників на народжуваність у близьких до українських умовах свідчать дослідження російських вчених. Кубашова О. В. на прикладі Росії зазначає, що рівень народжуваності в значній мірі визначається матеріальним становищем сім’ї]. Т.М. Малева та О.В. Синявська також стверджують, що для жінок Росії дохід є вагомою детермінантою репродуктивних намірів. Подібний висновок зроблений за матеріалами вибіркового дослідження «Семья и рождаемость» 2005 року. Про важливість матеріального становища сім’ї для прийняття рішення про народження дитини в умовах сучасного неблагополуччя Росії говориться в дослідженні Я. Андрющенко, а також численних інших публікаціях. Одностайність думок дослідників щодо зв’язку народжуваності та матеріального становища сім’ї може свідчити про особливу вагомість даного чинника в умовах низького рівня доходів населення у цілому та високого ступеня бідності сімей з дітьми.

Про особливу вагомість матеріального чинника зазначається і в українських дослідженнях в контексті демографічної кризи трансформаційного періоду. Валентина Стешенко об’єктивно відзначає, що корені надмірного зниження народжуваності слід шукати у низькому рівні оплати праці у легальному секторі економіки. Досліджуючи механізми формування демографічної кризи в Україні, Ірина Курило зазначає, що важливість економічних чинників неможливо переоцінювати. Тобто, апріорі важливі економічні чинники в умовах трансформацій держави та суспільства набувають особливої ваги.

Вплив матеріального становища на народжуваність в сучасних умовах розглянуто у наступному розділі.

Використані джерела:

1. Laroque G. Does Fertility Respond to Financial Incentives? / G. Laroque, B. Salani. ― Working Papers of Centre de Recherche en Economie et Statistique, 2008. ― 46 p.
2. Gauthier A. Family policy and fertility: An econometric analysis / A. Gauthier, J. Hatzius // Population Studies. ― 1996. ― № 51. ― P. 295—306.
3. Azmat G. Targeting Fertility and Female Participation Through the Income Tax / G. Azmat, L. González. ― Economics Working Papers from Department of Economics and Business, Universitat Pompeu Fabra, 2008. ― 48 p.
4. Cohen A. Do financial incentives affect fertility? / A. Cohen, R. Dehejia, D. Romanov. ― National Bureau of Economic Research Working Paper № 1370, 2007 ― 38 p.
5. Кабашова Е. В. Статистическое исследование доходов населения и их дифференциации в Республике Башкортостан: дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Кабашова Е. В. ― Уфа, 2007. ― 179 с.
6. Семья и рождаемость. Основные результаты выборочного обследования 2009 года / М.: ИИЦ "Статистика России", 2010. ― 112 с.
7. Андрющенко Я. Влияние материальных условий жизни на рождаемость и проблемы демографической политики [Електронний ресурс] /
Я. Андрющенко // Демографические исследования. ― 2007. ― № 6.

Немає коментарів:

Дописати коментар